تاريخ : سه شنبه بیست و سوم دی 1393 | 20:2 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

                                               «حروف اضافه»

حروف اضافه کلماتی هستند که به تنهایی معنی ندارند درجمله پیش ازاسم می آیند وآن رامتمم می سازند.ازآن جاکه حروف اضافه به کلمه ی بعدازخودنقش متمم می دهندبه آنها  نقش نمای متمم نیز می گویند.    ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم دی 1393 | 11:8 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

حکايت

 

يكى از ملوک خراسان،  محمود سبکتکين را در عالم خواب ديد كه جمله وجود او ريخته بود و خاک شده مگر چشمان او که هم‌چنان در چشم‌خانه همي‌گرديد و نظر مي‌کرد. ساير حکما از تاويل اين فرو ماندند مگر درويشي که بجاي آورد و گفت: هنوز نگران است که ملکش با دگران است.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه دوم دی 1393 | 23:10 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
            تاريخ : یکشنبه سی ام آذر 1393 | 10:36 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
                    http://s5.picofile.com/file/8106414726/aksgif_ir_rasool_akram_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5551.gif 

                    تصاویر متحرک رحلت رسول اکرم aks gif.ir- hazrate mohhammad gifتاريخ : شنبه بیست و نهم آذر 1393 | 8:48 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : شنبه بیست و نهم آذر 1393 | 8:35 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 11:6 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 11:4 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 8:54 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
برای دریافت اینجا را کلیک کنیدتاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 8:47 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد


خوش بختانه شيوه ي نامه ي جديد ارزش يابي ذرس هاي  فارسي، املا و آموزش مهارت هاي نوشتاري تصويب و درتاريخ 1/9/1393 به شماره ي 101/1/18501 بهصورت بخشنامه به مدارس كشور روانهشده است.

 

 

شيوه نامة ارزش يابي درس فارسي،املا و آموزش مهارت هاي نوشتاري(نگارش وانشا)

پايه هاي هفتم وهشتم دورة اوّل متوسطه

مقدّمه

ارزش يابي يکي از عناصر بسيار مهم برنامه درسي است که تنها به پرسش‌هاي کلاسي يا آزمون هاي پاياني محدود نمي شود. وقتي که محصول برنامه درسي به شکل بسته ي آموزشي در اختيار مخاطبان و مجريان قرار گرفت، انتظار مي‌رود معلمان به منظور اطمينان از ميزان تحقق اهداف برنامه، از آزمون‌ها و شيوه‌هاي متنوّع، براي ارزش يابي استفاده کنند. پيشنهاد مي شود در انتخاب شيوه هاي ارزش يابي اصول زير رعايت شود:

1 – شيوه ي ارزش يابي بايد با اهداف آموزشي و ساير عناصر برنامه، متناسب باشد و معلوم کند که هر کدام از شيوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشي را مي‌سنجد.

2 – شيوه ي ارزش يابي بايد با رويکرد برنامه تناسب داشته باشد، مثلاً در برنامه اي که فعاليت محور و مهارتي است، شيوه‌هاي ارزش‌يابي در عين توجه به فرايند آموزش، نتيجه و ميزان كسب مهارت آموزشي را نيز مورد توجّه و سنجش قرار مي دهد.

3 – شيوه ي انتخاب شده، نسبت به ساير شيوه ها، کارآيي بيشتري داشته باشد.

4 – به تناسب ماهيت اهداف و ساير عناصر برنامه از شيوه هاي متنوّع، استفاده شود.

براي ارزش يابي ازميزان تحقق اهداف برنامه ي درسي زبان و ادبيات فارسي دوره ي اوّل متوسطه، جهت گيري‌ها متنوّعي قابل طرح  است. در اين برنامه با توجّه به اصول و مباني آموزش زبان و ادبيات فارسي و نيز اهميت برخي روش هاي ارزش يابي در اين درس به اصول زير تکيه و تأکيد مي شود:

1 – ارزش يابي از مهارت هاي خوانداري زبان

2 – ارزش يابي تلفيقي از مهارت هاي نوشتاري زبان

3 – ارزش يابي از فرايند آموزش و فعاليت هاي دانش آموزان

4 – ارزش يابي مستمر (تکويني) در کنار ارزش يابي پاياني

با توجه به ماهيت برنامه‌ي درسي زبان و ادبيات فارسي و نيز نوع ارزش يابي حاکم بر آموزش، براي ارزش‌يابي اين درس، روش‌هاي زير پيشنهاد مي شود:

1 – آزمون کتبي

2 – آزمون شفاهي

3 – مشاهده ي رفتار

براي استفاده‌ي درست از روش‌هاي فوق ورعايت رويکردهاي ارزش‌يابي در اين برنامه، از ابزارهاي زير مي‌توان بهره گرفت:

1 – آزمون کتبي شامل سوالات تکميل کردني، پاسخ كوتاه، انشايي و ... از ريز مهارت هاي نوشتاري.

2 –  آزمون شفاهي شامل پرسش هاي شفاهي از مهارت هاي گوش دادن، سخن گفتن ، خواندن، درك متن و ريزمهارت هاي خوانداري (لحن، تكيه و...).

3 – چک ليست، ابزار اندازه گيري عملکرد دانش آموز در مهارت هاي ارتباطي، توانايي هاي ذهني، شرکت در فعاليت هاي گروهي و مهارت هاي شفاهي زبان.

شيوه نامه ي ارزش يابي فارسي

 جدول ساعات و مواد درسي زبان و ادبيات فارسي دورة اوّل متوسطه

ساعات

مواد درسي

نوع آزمون و ارزش يابي

4

 

2

 

1)      خواندن فارسي و درك متن

شفاهي –  کتبي

2)      املاي فارسي

كتبي

2

3)      آموزش مهارت هاي نوشتاري

(نگارش و انشا)

کتبي

 

ارزش يابي آزمون هاي مستمر و پاياني درس هاي فارسي و درك متن (مهارت خواندن و کاربست ريزمهارت هاي خوانداري)، املا (مهارت درست نويسي و توانايي تشخيص شکل هاي صحيح نوشتاري) و درس آموزش مهارت‌هاي نوشتاري(نگارش و انشا) ، به شرح زير است:

1 خواندن فارسي و درك متن: شفاهي   كتبي (20 نمره)

ارزش يابي تکويني: 20 نمره: شفاهي

آزمون تکويني (مستمر) مي تواند شامل موارد زير باشد: روخواني متن با رعايت آهنگ و لحن مناسب آن، درک مطلب، خود ارزيابي، دانش هاي زباني و ادبي، کارگروهي و مشاركت در گفت وگو، حفظ شعر، مطالعه و کتاب خواني و پژوهش، توانايي در سخنوري و فن بيان، پاسخ به فعاليت ها و تمرين ها، شعرخواني و روان خواني.

يادآوري: نمره ي هر يک از ريز مواد بالا، به تشخيص معلّم و متناسب با فرآيند آموزش و شرايط کلاس و درس تعيين مي شود.

 ارزش يابي پاياني: 20 نمره : كتبي

نمره گذاري درس ادبيات فارسي پايةهفتم و هشتم دورة اول متوسطه

موضوع

پاياني نوبت اول

پاياني نوبت دوم

شهريور

نيمه اول كتاب

نيمه دوم كتاب

بيان معني شعر و نثر

6

2

4

6

شناخت و معني واژه

2

5/0

5/1

2

درك متن

4

1

3

4

دانش هاي زباني و ادبي

3

5/0

5/2

3

خودارزيابي

3

1

2

3

حفظ شعر

2

-

2

2

جمع

20

20

20

 

نمره ي نهايي: ميانگين ارزش يابي تکويني و پاياني است. (20=2: 40=20+20)

يادآوري: در هر نوبت به دلخواهِ دانش آموز، فقط يک شعر حفظي خواسته شود.

 2 املاي فارسي: کتبي (20 نمره)

- ارزش يابي تکويني، 20 نمره: 20 نمره املاي تقريري تقسيم بر دو + 10 نمره فعاليت هاي املايي بخش نوشتن و پرسش هاي معلم ساخته

- ارزش يابي پاياني، 20 نمره: 20 نمره املاي تقريري .

* نمره ي نهايي:  ميانگين ارزش يابي تکويني و پاياني (20=2: 40=20+20)

يادآوري: املاي تکويني هميشه از درس خوانده شده، نيست. مي‌توان از درس‌هاي پيشين و حتي ديگر کتاب‌هاي درسي همان پايه نيز املا گفت.

  • ·         تذكّر: همچنان كه در سال هاي گذشته، يادآور شده‌ايم؛ تشديد (  ّ ) به عنوان يكي از نشانه‌هاي گفتاري زبان فارسي، آموزش داده مي‌شود؛ امّا در ارزش‌يابي درس املا، نمره‌اي به آن تعلّق نمي‌گيرد.

  3- آموزش مهارت هاي نوشتاري(نگارش و انشا): كتبي (20 نمره)

ارزشيابي اين درس در دو بخش صورت مي گيرد:

الف) ارزشيابي فرايندي( مستمر)                             ب) ارزشيابي پاياني

الف) ارزشيابي فرايندي(مستمر)،(20 نمره) 

       ارزشيابي  فرايندي،  ارزشيابي عمكردي است كه همزمان با پيشرفت فرايند «ياد دهي- يادگيري» و دقيقاً مبتني بر آموزه هاي كتاب  درسي صورت مي گيرد ؛ يعني معلّم پس از آموزش درس و به محض ورود به فعّاليّت هاي نگارشي ارزشيابي را آغاز مي كند.

ارزشيابي  فرايندي در دو بخش و مبتني بر موارد زير است:

 -بازشناسي(  تشخيصي)،(تمرين  شماره 1 هر درس)، اين تمرين ها در پي سنجش و تقويت  توانايي بازشناسي دانش آموزان است  .        

                                  -  آفرينش ( توليدي) ( تمرين شماره 2 هر درس) ، اهداف آموزشي اين تمرين ها، تقويت توانايي  مهارت نوشتن  بر اساس آموزه هاي هر درس است.

1)  مهارت  نوشتن        -  داوري ( تحليلي)( تمرين شماره 3 هر درس)، هدف اين تمرين ها پرورش توانايي مهارت نقد و  تحليل نوشته ها، بر اساس سنجه هاي  كتاب است.

(18 نمره)                             -  تصوير نويسي(انشاي آزاد) ، تصوير نويسي با هدف  بالا بردن  دقّت در نگاه و درك عناصر بصري و در نهايت، تقويت مهارت نوشتن، طراحي شده است.

                                             -   بازنويسي حكايت.  در باز نويسيِ  حكايت،  تاكيد بر  باز نويسي به زبان ساده و ساده نويسي است.

                                     -  گسترش مثل. در اين بخش،  بازآفريني، گسترش دادن و افزودن شاخ و برگ به اصل مَثل مورد تاكيد است.

                                    - درست  نويسي.  درست نويسي ها با هدف  آموزش هنجار هاي نوشتن و آشنايي با  كاربرد درست واژگان  نوشتار معيار در ساختار كتاب، گنجانده شده اند.                 

* ياد آوري :  هيچ يك از اين عناصر و فّعاليّت ها  به تنهايي موضوعِ آموزش  و ارزشيابي نيستند؛ بلكه  همه در   خدمت تقويت توانايي نوشتن هستند. بنابراين  پيشرفت دانش آموزان در مهارت نوشتن،  هدف اصلي است.

 
   

       در اين بخش،  به دليل پيوستگي مهارت  هاي زباني، مهارت خواندنِ متن توليدي از سوي دانش

2)  مهارت  خواندن         آموزان ارزش يابي خواهد شد؛ يعني  لازم است هر دانش آموز، توانايي خوانش صحيحِ  نوشته

            (2 نمره)         خود را با رعايت  مهارت هاي خوانداري ( تكيه، لحن، كنش هاي آوايي و ...) داشته باشد.

 

               ب) ارزشيابي پاياني( 20 نمره)

        بر پاية رويكرد اصلي اين برنامه كه « آموزش مهارت هاي نوشتاري» است. همة  عناصر سازه اي و محتوايي  كتاب به دنبال پرورش  «مهارت نوشتن»  هستند؛  بنابراين تمام  آموزه هاي درس، فعّاليّت هاي نگارشي، تصوير نويسي يا انشاي آزاد، بازنويسي حكايت و گسترش مثل ، نهايتا بايد به توليد يك متن مناسب  بينجامد كه كم و بيش همة  نتايج  آزمون  فرايندي را در بر گيرد؛ اين  نتايج در هر نوبت  و در قالب آزمون پاياني ارزشيابي مي شود.

   در ارزشيابي پاياني چند موضوع تعيين مي شود  تا دانش آموز يك موضوع را برگزيند و در بارة آن، متني بنويسد. نوشتة دانش آموز،  بر پاية سنجه هاي زير، ارزشيابي مي شود.

شیوه نامة ارزشیابی پایانی‹‹ آموزش مهارت های نوشتاری» پایة هفتم و هشتم

نمره

سنجه های ارزشیابی

موضوع

2

2

1. ساختار بیرونی( داشتن مقدّمه، تنه ، نتیجه)

2. ساختار زباني ( زبان نوشته ساده، جمله ها کوتاه)

الف) ساختار

2

 

3

 

3

 

3

2

1. خوش آغازی (جذّابیّت و گیرایي- نشان دادن نمايي کلّی از محتواي نوشته)  

              

                                           * شيوة بیان نوشته( بیان ساده و صمیمی- بيان                                                2. پرورش موضوع          احساس  متناسب با موضوع)

                                           * سیر منطقی نوشته( پرداختن به جنبه های    

                                             مختلف موضوع- انسجام نوشته)

                                        *  فکر و نگاه نو(نگاه به موضوع، از زاویه ای متفاوت)                                

3. خوش فرجامی ( جمع بندی مطالب- تاثیر گذاری و تفکّر برانگیز بودن)

 

 

ب) محتوا

1

1

1

1. نشانه های نگارشی(نشانه گذاري  به تناسب آموخته ها و نياز هاي متن)

2. املای واژگان( نداشتن غلط املايي)

3. پاکیزه نویسی( حاشيه گذاري و  حُسنِ سليقه)

پ) هنجار های نگارشی

 

نمره نهايي: ميانگين ارزشيابي فرايندي( مستمر) و ارزشيابي پاياني است. (20=2÷40=20+20) .

در صورت برخورداري نوشته از فضاي خلاقانه و نگاه نو، مي توان از برخي کاستي هاي ظاهري و کم اهميت مانند خط خوردگي ها، چشم پوشي کرد.

تذكّر: درس فارسي شامل سه عنوان مستقل است كه هر يك نمره ي جداگانه اي دارند. تفكيك عناوين و ساعات، نبايد بهانه‌اي شود براي توزيع مواد درسي ميان چند دبير، با توجّه به رويكرد تلفيقي و درهم تنيدگي مهارت هاي زباني، ضرورت دارد، چهارساعت فارسي در يك كلاس، به يك دبير واگذار گردد.                                          گروه زبان و ادب فارسي

دفترتاليف كتاب هاي درسي

 تاريخ : چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 | 11:38 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 | 9:20 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 | 9:17 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 13:46 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
بدین وسیله از جناب آقای صدیقی دبیر فرهیخته ناحیه دو بابت طراحی سوال ادبیات فارسی هفتم و  هشتم  تشکر می شود .

   توفیقات روز افرون ایشان را از خداوند منان مسئلت داریم.

                                                                   علی سعادتتاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 10:56 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
برای دریافت اینجا را کلیک کنیدتاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 10:37 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 10:31 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 10:20 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
برای دریافت سوال اینجا راکلیک کنیدتاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 | 21:12 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

         برای دریافت معنی ضرب المثل به آدرس مراجعه فرمایید: "اینجا کلیک کنید"

    


برچسب‌ها: ضرب المثل

تاريخ : شنبه بیست و چهارم آبان 1393 | 7:22 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

 

به اسم های موجود در یک جمله گروه اسمی می گویند .

گروه چیست ؟ واژه ی گروه در این جا به معنای اصطلاحی که تا کنون با آن سر و کار داشته اید نیست . یعنی مثلاً ما در زندگی خود تا زمانی که چند چیز در کنار هم قرار نگیرند ، به آن گروه نمی گوییم . مثلاً  ما به مجموع چند نفر گروه می گوییم . ولی هیچ گاه به یک نفر گروه نمی گوییم.

توجّه : گروه در زبان فارسی چنین معنایی ندارد . یعنی ما به یک کلمه ( اسم ) هم گروه می گوییم و به یک اسم با وابسته های آن نیز یک گروه می گوییم .

مثال : "  کتاب" یک گروه اسمی است . " کتاب مشکی " هم یک گروه اسمی است . " این کتاب مفید " هم یک گروه اسمی است .

توجّه : در هر گروه یک هسته وجود دارد و ممکن است یک یا چند وابسته نیز وجود داشته باشد .پس وجود هسته اجباری و لازم و وجود وابسته اختیاری است .

چگونه یک اسم را در جمله تشخیص دهیم ؟

به این جمله دقت کنید :

من برای خرید دفتر به بازار رفتم .

سوال : به نظر شما چند گروه اسمی در این جمله هست ؟

پاسخ : 3 گروه

1- من      2- خرید دفتر    3- بازار

من ، نهاد است و نهاد همیشه یک گروه اسمی است .

خرید دفتر ، پس از حرف اضافه ی " برای " قرار گرفته و متمم است .

 "خرید " در این جا هسته و "دفتر " وابسته است.

بازار ، پس از حرف اضافه ی " به " قرار گرفته و متمم است .

می دانیم که متمم ها همیشه اسم هستند . در کل کلماتی که در نقش های مختلف ( متمم ـ مفعول ـ قید ـ مسند ) قرار می گیرند ، اسم هستند .پس شما اگر بتوانید نقش ها را تشخیص دهید گروه ها را هم تشخیص داده اید . حال چگونه هسته و وابسته را از هم تشخیص دهیم .

1- خرید کتاب : اگر کلماتی را دیدید که با کسره به کلمه ی پس از خود متصل می شوند ، هسته هستند

یعنی در یک گروه اولین کلمه ای که کسره می گیرد " هسته " و بقیه ی کلمات وابسته هستند .

مثال : در گروه " مداد مشکی من " مداد ، هسته و بقیه ی کلمات وابسته هستند . مشکی وابسته و من وابسته ی وابسته است .

سوال : در گروه " این خانه ی بزرگ " هسته و وابسته را مشخص کنید ؟

پاسخ : هسته ←  خانه          وابسته ی پیشین ← این            وابسته ی پسین ← بزرگ

نتیجه : پس وابسته ها پیش یا پس از اسم قرار می گیرند . از همین رو زبان شناسان وابسته های را به دو گروه تقسیم می کنند .

1- وابسته های پیشین               2- وابسته های پسین

                              وابسته های پیشین

 1-صفت اشاره ) مانند :  این ، آن ، همین ، همان ، چنین ، چنان ، آن گونه ، این گونه  و .... .

این کتاب ، آن دوست ، همین خانه ، همان مداد ، همین ماشین ، چنین مردی ، چنان کاری

دقت کنید ، این کلمات زمانی صفت هستند که همراه اسم به کار روند و گرنه به تنهایی ضمیر هستند .

مثال : برادرم آن را برداشت . در این جا کلمه ی " آن " به یک چیزی که نامش نیامده اشاره دارد ، یعنی به جای آن کلمه آمده است و ضمیر نام دارد . ولی اگر بگوییم " برادرم آن ساعت را برداشت " آن صفت است زیرا همراه یک اسم ( ساعت ) به کار رفته است .

نکته: هرگاه بعد از واژه های اشاره شده مکث کوتاهی شود ، یعنی بتوانیم بعد از آن ها  نشانه ی " ، " بگذاریم باز واژه ی مورد نظر «ضمیر اشاره» است.

   مثال:   این   ،    مجید است .

 

2-صفت پرسشی ) هرگاه واژه های « کدام ،کدامین، چه ،چگونه ،چطور، چه جور ،چه سان، چه قدر، چه اندازه ،چه مقدار ،چند، چندم ،چندمین ،هیچ و....»     همراه     با   اسم بیایند  «صفت پرسشی» نامیده می شوند. اما اگر با اسم یا جانشینان آن همراه نباشد «ضمیر پرسشی» هستند.

 مثال:   کدام  كتاب  را دوست داري؟  ( صفت اشاره )                  كدام را دوست داري ؟ ( ضمیر اشاره )

۳) - صفت  مبهم: هرگاه نشانه های مبهم « هر،همه،هیچ،فلان، چندین، خیلی، کمی، بسیاری، اندکی ،قدری، برخی، بعضی ،پاره ای، چندان ،...» همراه اسم یا جانشینان اسم ذکر شوند، «صفت مبهم» اند و اگر بدون همراهی اسم و جانشینان اسم ذکر گردند «اسم مبهم» اند.

 مثال:           همه ی مردم    آمدند . همه همراه با اسم است پس ← صفت مبهم

                       همه   ،  آمدند . همه ، همراه با اسم نیست پس ← ضمیر مبهم

نکته:هرگاه « چند، چندین ، هیچ » مفهوم پرسشی داشته باشند دیگر نشانه مبهم نیستند و صفت پرسشی به حساب می آیند .

                  مثال:           هیچ   عاقلی     را      می شناسی؟

همچنان که مثلاً  کلمه ی " چه " می تواند ضمیر پرسشی یا ضمیر تعجبی باشد . به مثال ها توجه کنید .

چه کتابی خریدی ؟ چه ، صفت پرسشی است . چه کتاب زیبایی ! چه ، صفت تعجبی است .

یعنی در تشخیص این گونه مباحث باید به معنا توجه لازم و کافی کرد .

 ۴) صفت تعجبی: هرگاه واژه های «چه، ،عجب،چقدر» همراه اسم یا جانشینان اسم باشند«صفت تعجبی» هستند و اگر به تنهایی بیایند ، «ضمیر تعجبی» اند.

 مثال:     چه کار خوبی کردی !  چه وابسته ی پیشین و صفت تعجبی است . کار هسته است .

                  چه کردی !  کار هسته است . و به قرینه لفظی حذف شده است .

 ۵) صفت شمارشی:

الف)صفت شمارشی اصلی: هر گاه اعداد یک تا بی نهایت با اسم یا جانشینان اسم همراه گردند ، «صفت شمارشی» اصلی اند و اگر به تنهایی بیایند «ضمیر شمارشی»اند 

 مثال   :  یک مسلمان نباید دروغ بگوید . یک وابسته پیشین و صفت شمارشی اصلی است .

 

ب) صفت شمارشی ترتیبی: صفتی است که با لفظ «-مین» یا «-م» همراه است . صفتی که با «_مین» همراه می شود  وابسته پیشین و صفتی که با « -م» همراه می شود وابسته پسین است.

 مثال:    چهارمین سال تولد برادرم را جشن گرفتیم . سوم وابسته ی پیشین و صفت شمارشی است . سال هسته است .

   خرداد ، ماه سوم سال است . سوم وابسته ی پسین و صفت شمارشی است . ماه هسته است .

  ۶) صفت عالی : همه ی صفت هایی که وند «ترین»را به دنبال دارند «صفت عالی» هستند

 مثال:          دیدن  او  بزرگ ترین آرزوی من است . بزرگ ترین وابسته ی پیشین و آرزو هسته است .

 ۷) شاخص: عناوین و القابی را می گویند که پیش از اسم می  آیند . شاخص ها بی هیچ فاصله ای در کنار هسته قرار می گیرند و خود اسم یا صفت هستند و می توانند در جای دیگری هسته گروه اسمی باشند .

  مشهور ترین شاخص ها عبارتند از : آقا ، خانم،استاد، حاجی خواهر، برادر، عمو ،عمه ، خاله، تیمسار، سرلشکر، کدخدا، مهندس ، دکتر ، امام  ، شهید و ..

مثال: دکتر پویان وارد شد . دکتر وابسته ی پیشین و شاخص است .

مثال: امام علی (ع) فرمودند  . امام وابسته ی پیشین و شاخص است .

 تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 | 16:27 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

بعضی به گمان اینکه واژه ی طوفان  فارسی است آن را به

صورت توفان می نویسند و حتی بعضی از فارسی دوستان توصیه

می کنند که این واژه باید به این شکل نوشته شود. اما بد نیست

بدانید  این دو واژه  و معنای آنهایکی نیست. طوفان واژه ا ی عربی

 (ظاهرا از اصل یونانی) و به معنای «باد و باران بسیار شدید» است.

ولی واژه ی فارسیتوفان صفت است و به معنای «غران، دمان»

است و ربطی به«باد و باران بسیار شدید» ندارد. این واژه صفت فاعلی

از مصدر توفیدن به معنای «فریاد بلند کشیدن» یا «غریدن و

خروشیدن» است:

ز آواز گردان بتوفید کوه / زمین شد ز نعل ستوران ستوه (فردوسی)

واژه ی توفنده  که در کتاب فارسی هشتم در شعر قیصر امین پور

آمده است  نیز به معنای «غرنده و خروشنده» است و از همین فعل مشتق

شده است.تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 | 23:22 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
صبح امروز به اتفاق سرگروه های اموزشی استان و کارشناس مسؤل گروههای اموزشی جناب آقای کارگریان نشستی داشتیم با سردبیر مجله رشد جناب آقای حشمتی ، در این نشست به مسائل مختلف آموزشی و پرورشی دوره آموزشی متوسطه اول پرداخته شد هر یک از همکاران نقطه نظرات خود را ارائه نمودند و درباب الگوهای ارائه شده در رشد معلم (سفرنامه هشتم)ویژه نامه هشتم بحث و تبادل نظر شد.تاريخ : چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 | 9:40 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
تاريخ : سه شنبه سیزدهم آبان 1393 | 18:57 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

                                          شناخت متمم فعل

متمّم ، گروه اسمي است كه پس از حرف اضافه ( از ، به ، با ، براي ، در ، بر ،  و ... ) مي آيد .

به آن دسته از متمّم ها كه فعل به آن ها نياز دارد ، متمم فعل گفته مي شود :  ايران با دشمن متجاوز  مي جنگد .   ( متجاوز : متمم فعلي )

      متمم فعل ، جزءِ اجزاي اصلي گزاره و جمله است و در شمارش تعداد اجزاي جمله به حساب مي آيد .زيرا با حذف آن ، جمله ناقص ، بي معنا و يا نارسا مي شود . هر گزاره يا جمله تنها مي تواند يك متمم فعل داشته باشد . البتّه گاه ممكن است چند متمم فعل با حرف عطف در كنار يكديگر قرار گيرند :

من از حساب و پرسش روزقيامت مي ترسم .

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه یازدهم آبان 1393 | 16:31 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزدتاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393 | 12:8 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

 

                 با توجه به جدیدالتألیف بودن کتاب فارسی پایه هشتم و بررسی که انجام شد توجه به نکات زیر قابل تأمّل است:

       * نکته ی املایی صفحه 15:به نظر می رسد دانش آموزان در سال اوّل ابتدایی با این نکته آشنا شده اند و ذکر آن در کتاب هشتم ضرورتی ندارد.

       *تمرین 2صفحه22: در بیت

               مهربان و ساده و بی کینه است           مثل نوری در دل آینه است

رکن اول تشبیه وجود ندارد و این امر با توجــــه ضرورت وجـــــود رکن اول و دوم ،تدریس و تفهیم آن برای دانش آموزان با ابهام روبرو است و بهتر آن است که تمرینی آورده شودکه رکن اول و دوم وجود داشته باشد.

         *نکته ی (املایی)صفحه22:نه تنها بار املایی ندارد بلکه دامنه ی گسترده ای نیز ندارد و چنانچه از نظر مؤلفین ضرورتی بر وجود چنین نکاتی می باشد ذکر چندین مثال راهگشا خواهدبود.

         *واژه ی سپند در بخش دانش ادبی صفحه ی 33 کتاب فارسی به صورت پسند آمده است که باید اصلاح شود.

         *تمرین چهار فعالیت های نوشتاری صفحه ی 34  بار انشایی دارد  و با توجه به حذف  تمرین های نگارشی از کتاب فارسی بهتر است این تمرین حذف شود.

         *نکته املایی صفحه 34 کتاب فارسی با درست نویسی کتاب مهارت های نوشتاری صفحه 61  یکسان است که نیازی به تکرار نیست.

          *دانش زبانی صفحه40: تدریس این بحث از دستور زبان مستلزم بیان انواع فعلهای گذرا و جملات چند جزئی است تا بتوان به دانش آموز تفهیم کرد که چرا به عنوان مثال فعل خواند نیازبه متمّم ندارد و فعل خرید علاوه بر مفعول به متمّم نیزنیازمنداست.و در مجموع طرح این نکته دستوری در پایه ی هشتم لزومی ندارد.

          *در دانش زبانی صفحه 52 در جدول مربوط به اجزای جمله «را» نشانه مفعول همراه مفعول و حروف اضافه همراه با متمم  آمده است که مناسب است ستون مجزایی برای آنها در نظر گرفته شود.

                *دانش ادبی درس  هشتم (مثنوی) بحثی تکراری است چون این مطلب درکتاب فارسی پایه ششم تدریس شده چه خوب بود به جای این نکته بحث تفاوت در معنی واژه ها از گذشته تا امروز که در فعالیت های نوشتاری همین درس آمده است مطرح می شد.

                *فعالیت های نوشتاری صفحه ی 88 تمرین چهارم در جدول گروه اسمی وابسته ی پیشین صفت پرسشی نیامده است بنابراین لازم است ضفت پرسشی به صفت تعجبی تغییریابد.

                *دانش ادبی درس دوازدهم(کنایه) صراحتا در کتاب فارسی ششم ابتدایی آمده است و تکراری است.

               * از آن جا که در کتاب فارسی پایه هشتم دانش آموزان با انواع صفت آشنا می شوند بهتر است مضاف الیه نیز در کنار آن آورده شود.

 

                                                   گروه آموزشی ادبیات فارسی استان یزدتاريخ : دوشنبه پنجم آبان 1393 | 22:55 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
    

       www.taknaz.ir - تصاویر مخصوص محرم و عاشورای حسینی

               امام حسین ع، کربلا، گنبد کربلا، ابا عبدلله، ابی عبدالله الحسین، حرم کربلا، گنبد، بارگاه، عراق، کربلای معلی، تصویر با کیفیت از کربلا، حسین،

 تاريخ : چهارشنبه سی ام مهر 1393 | 19:56 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

الف) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.                                                                            (1 نمره)

1-     نقش کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟

              الف)  بچه ها گرم گفت و گو بودند                 ب) بچه ها آرزوی من این است   

               ج)زنگ تفریح را  کـه زنجـره زد                        د) ای نام تو بهترین سـرآغـاز 

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سی ام مهر 1393 | 15:57 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد

الف) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.                                                                           ( 3نمره)

1-نقش کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟

              الف) مـاه بـرق کوچکـی از تـاج او                           ب) در دل او دوستی جایی نداشت     

               ج)زود می گفتند این کار خداست                          د) از خدا در ذهنم این تصویر بود 

 ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 15:18 | نویسنده : گروه ادبیات فارسی استان یزد
در کتاب فارسی سال هشتم درس سوم (ارمغان ایران)صفحه ی سی واژه ی «سپند» به معنی پاک و مقدس آمده است که همین واژه در صفحه سی و دو بخش دانش ادبی به نادرست  به صورت «پسند» تایپ شده است

لازم است همکاران گرامی لطف کرده واژه ی نادرست را اصلاح فرمایند.mouse code

كد ماوس